یکشنبه, 30 دی 1397

شرح خدمات اداره نقليه بدين شرح مي باشد:

1-     برنامه ريزي جهت انجام سرويس دهي منظم به دانشجويان. كاركنان واساتيد.

2-     نظارت وپيگيري امر پاركينگ دانشگاه.

3-     رسيدگي وكنترل امور مربوط به انجام تعميرات خودروهاي دانشگاه.

4-نظارت بر كار رانندگان وامور مربوط به تعميرگاه وهمچنين پيگيري تهيه سوخت خودروها ونظارت بر استفاده از كارت سوخت.

حاضرين در سايت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم