چهارشنبه, 21 آذر 1397

معرفي مدير امو عمومي:

                    

       اين مديريت شامل اداره نقليه وخدمات ميباشد كه تحت نظر مديريت امور عمومي انجام وظيفه مي نمايند.

شرح وظايف و خدمات مربوطه بشرح ذيل اعلام مي گردد:

1-سركشي ونظارت بر امر سرويس دهي به معاونان ودانشجويان وقسمتهاي مختلف دانشگاه.

2-نظارت بر تعميرات وخريد لوازم جهت تعمير خودرو ها در بيرون از دانشگاه.

3-بازديدونظارت بر نحوه تعميرات خودروها در تعمير گاه دانشگاه.

4-نظارت بر ماموريت رانندگان وبررسي گزارش ماموريت وتا ييد آن.

5- برنامه ريزي در جهت فروش خودروهاي دانشگاه كه عمر مفيد آنها به اتمام رسيده.( براساس مزايده عمومي)

6- نظارت بر آماده سازي مكانهاي اردوها .همايشها . آزمون ها و........

7- نظارت بر كار نيروهاي خدمات سازمان مركزي و دانشكده ها.

8- سركشي از ساختمانهاي دانشگاه و بررسي موارد درخواستي مربوطه.

9- بررسي و تاييد قبض هاي آب. برق و.گاز وتلفن .

10- پيگيري خريد خطوط تلفن  مورد نيازجهت قسمتها .

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم