سه شنبه, 26 تیر 1397
معاونت ادارى و مالى

دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

معاونت ادارى و مالى

بمنظور رفاه حال كاركنان و جلوگيرى از مراجعات غير ضرورى به اداره كل امور ادارى بدينوسيله اعلام مى شود كه اطلاعات و فرمهاى موردنيازدر قسمت اداره كل امور ادارى ، اداره كارگزينى ورفاه و نمونه فرمهاى كارگزينى موجود مى باشد.

لذا در صورت نياز مى توانيداز اطلاعات مزبوراستفاده نماييد.