دوشنبه, 30 مهر 1397

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند كه جهت واريز اقساط صندوق رفاه ميتوانيداز دستگاههاي خود پرداز(ATM) بانك ملي سراسر كشوربا شماره 

شناسايي دانشجويي كه در ظهر كارت دانشجويي شما قيد گرديده است اقدام نماييد.  شماره كارت 6382-9952-9918-6037 بنام دانشگاه آزاد اسلامي مشهد (صندوق رفاه دانشجويان).

بدينوسيله به اطلاع دانشجوياني كه شهريه خود را در نيمسال دوم 90-91 تقسيط نموده و بجاي چك تعهدي ايجاد شده است مي رساند كه بايد مبلغ قسط را در تاريخ تعيين شده به صورت نقدي به شماره حساب هاي بانكي اعلام شده از طرف دانشگاه بابت شهريه واريز نمايند . بديهي است در صورت عدم واريز قسط در موعد تعيين شده ضمن اشكالدار شدن در نيمسال جاري در نيمسال آينده قسط تعهدي مورد پذيرش نخواهد بود و بايد به دانشگاه چك تحويل نمايند و توسط سيستم در تقسيط شهريه محدوديت ايجاد خواهد شد.             اداره كل امور مالي

حاضرين در سايت

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم