یکشنبه, 30 دی 1397

شرح وظايف و خدمات اداره دريافت و پرداخت :

1.       اعمال بخشنامه هاي شهريه كه به تصويب هيات امناي دانشگاه رسيده و توسط سازمان مركزي ابلاغ مي گردد.

2.       فراهم نمودن امكانات اخذ شهريه از دانشجويان جديد الورود در هنگام ثبت نام  اوليه همچنين ثبت نام از دانشجوياني كه با تاخير ثبت نام مي كنند .

3.       رسيدگي و تطبيق شهريه دانشجويان جاري با بخشنامه هاي و دستورالعمل ها .

4.       اخذ چك اقساط از دانشجوياني كه شهريه خود را تقسيط مي نمايند .

5.       اعمال تخفيف براي دانشجوياني كه شامل تخفيف مي شوند ( تخفيف ورزشي ، ممتازي و ساير تخفيفات پس از دستور مقامات و واجد شرايط بودن .

6.       تسويه حساب دانشجويان انصرافي - انتقالي - ميهمان معرفي و فارغ التحصيل و . . .

7.       پاسخگوئي به طلب و بدهي دانشجوياني كه مراجعه حضوري دارند .

8.       محاسبه شهريه ثابت و اخذ از داشجوياني كه از مرخصي تحصيلي استفاده مي نمايند .

9.       ثبت تخفيف كار دانشجويي براي دانشجوياني كه در حين تحصيل برابر مقررات كار دانشجوئي انجام مي دهند .

10.   پيگيري و استقرار باجه هاي بانك در دانشكده ها درهنگام ثبت نام دانشجويان جديدالورود و انتخاب واحد جهت پرداخت شهريه .

11.   كسر و اعمال تعهدات پرداخت شهريه دانشجوياني كه تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي مي باشند و ارسال ليست هاي دانشجويان به سازمان هاي اعلام شده و پي گيري وصول شهريه وصول شهريه آنان توسط دانشگاه بدون مراجعه حضوري دانشجويان .

12.   صدور گواهي پرداخت شهريه براي دانشجوياني كه متقاضي گواهي مي باشند جهت ارائه به سازمانهاي مختلف .

13.   پاسخگويي به دانشجوياني كه داراي قسط چك - سفته و تعهدي مي باشند و به دلايل مختلف اقساط آنان وصول نمي گردد.

14.   ارائه و تكميل فرم افتتاح حساب به دانشجويان جديد الورود و اخذ آن از دانشجويان پس از تكميل به همراه مدارك لازم و ارسال اسامي دانشجويان به بانك هاي ملي و ملت جهت افتتاح حساب پس انداز به منظور تسهيل در پرداخت شهريه توسط دانشجويان و انتقال وجه شهريه از طريق انتقال وجه و جلوگيري از نقل و انتقال نقدي شهريه و دريافت كارتهاي صادر شده از بانك و توزيع آن در محل دانشكده هاي محل تحصيل دانشجو .

 

حاضرين در سايت

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم